Home » Archive

Bình Luận, Headline, Headline @en, Tin Hoa Kỳ »

[30 May 2021 | No Comment | 125 views]
Frida Ghitis – Đảng Cộng Hòa đang chế tạo bom

by Frida Ghitis CNN 29.05.2021

Nguyễn Tiến Cường chuyển ngữ

Đảng Cộng Hòa ngày hôm nay đang chế tạo một trái bom, tất nhiên không phải bằng thuốc nổ dynamite TNT, C3, C4 ..mà bằng sự tổng hợp pha trộn những lời nói kích động, gây hận thù, chia rẽ trước mắt chúng ta. Khi trái bom này nổ – chắc chắn nó sẽ nổ, nếu đảng CH không tháo ngòi nổ của nó kịp thời bằng cách thay đổi đường lối, chính sách của đảng – hậu quả không chỉ là …

Đọc tiếp »