Home » Các Ngôi Chùa Trong Utah

Địa Chỉ Các Ngôi Chùa

21 February 2011 3,411 views No Comment

Chùa Tam Bảo

469 North 700 West
Salt Lake City, UT 84116
Phone: 801.537.7354
Trụ trì: Thích Nữ Như Trang
WEB: chuatambaoutah.org
Email: chuatambaoutah@hotmail.com

Chùa Phổ Quang

1185 West 1000 North
Salt Lake City, UT 84116
Phone: 801.328.2701
WEB: PhoQuang.org

Chùa Liên Hoa

3595 West 3650 South
West Valley City, UT 84119
Phone: 801.897.3617

Comments are closed.