Home » Nhà Hàng

Mục Nhà Hàng

20 February 2011 3,641 views No Comment

Mì La Cai

961 South State Street
Salt Lake City, UT 84111
ĐT: 801.322.3590
WEB: lacainoodlehouse.com
Thứ Hai – Thứ Năm : 11 AM – 9 PM
Thứ Sáu – Thứ Bẩy : 11 AM – 10 PM

Comments are closed.