Home » Featured, Featured @ en, Tin Cộng Đồng

NỘI QUY CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH (Bản Tu Chính 2019)

4 December 2019 459 views No Comment

Điều khoản I

Danh Xưng – Trụ Sở – Mục Đích

TIẾT ĐOẠN 1: DANH XƯNG

Danh Xưng chính thức của Hội là: “Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah”

Danh Xưng bằng Anh ngữ là: “The Vietnamese American Community of Utah” (Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại Utah).

 

TIẾT ĐOẠN 2: TÔN CHỈ và MỤC ĐÍCH

 1. Gây tình đoàn kết và tinh thần tương thân, tương trợ trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Utah.
 2. Tổ chức, tham gia và hỗ trợ các sinh hoạt nhằm bảo tồn, phát huy truyền thống và văn hoá Việt Nam.
 3. Tạo nhịp cầu thông cảm và liên lạc giữa người gốc Việt Nam với các Cộng Đồng khác tại địa phương.
 4. Không thừa nhận và chống lại tất cả các hoạt động có lợi cho Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

TIẾT ĐOẠN 3: TRỤ SỞ

Trụ Sở Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah được đặt trong vùng   Salt Lake County, Utah, Hoa Kỳ.

Từ tháng 6 năm 2017, Văn Phòng của Cộng Đồng được dời đến địa chỉ: 1769 W. Carriage Square, Taylorsville, UT 84129

 

Điều khoản II

Thời hạn và phạm vi hoạt động

 

TIẾT ĐOẠN 4: THỜI HẠN

Thời hạn hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Tư Do Utah là vô hạn định.

 

TIẾT ĐOẠN 5: PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Địa bàn hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah được giới hạn trong lãnh thổ tiểu bang Utah.

 

Điều khoản III

 Thành phần Hội Viên

 

TIẾT ĐOẠN 6: Hội Viên

Được xem là Hội Viên: Tất cả những người Việt Nam hoặc Người Mỹ gốc Việt (kể cả người phối ngẫu), là thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ, đang cư trú tại tiểu bang Utah, tôn trọng và chấp hành Nội Quy của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah.

 

Điều khoản IV

 Cơ cấu Tổ Chức và Bầu Cử

 

PHẦN 41: CƠ CẤU TỔ CHỨC

TIẾT ĐOẠN 7: Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

Thành phần Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah 

  gồm có:

            . 1 Chủ Tịch

            . 1 Phó Chủ Tịch Nội Vụ

            . 1 Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

            . 1 Tổng Thư Ký

            . 1 Thủ Quỹ

            . Và các Uỷ Viên trong các Ban: Tài Chánh, Giáo Dục, Ngoại 

              Giao, Ẩm Thực, Y Tế, Văn Nghệ, Kế Hoạch, Kỹ Thuật, 

              Truyền Thông và Báo Chí, An Ninh Xã Hội, Tổ Chức Sự Kiện    

               và Hoạt Động Thanh Niên.   

 1. Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ sẽ do Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ mời tham gia Ban Chấp Hành sau khi đắc cử.
 2. Tuỳ theo tình hình và nhu cầu đòi hỏi, Ban Chấp Hành sẽ mời các Uỷ Viên khác để phụ trách những phần hành liên hệ.
 3. Tất cả các Uỷ Viên chính thức của Ban Chấp Hành có quyền biểu quyết trong các sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah.

TIẾT ĐOẠN 8: Hội Đồng Tư Vấn (HĐTV)

Hội Đồng Tư Vấn với tổng số từ 3 đến 5 Thành Viên, được Ban Chấp Hành CĐNVTD/UT đương nhiệm mời vào từ các Nhân Sĩ và Thành Viên trong Cộng Đồng (những người quan tâm và thường xuyên tham gia vào các sinh hoạt của Cộng Đồng). 

 

Phần 42: Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Chấp Hành CĐNVTD Utah

 

TIẾT ĐOẠN 9: Thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Chấp Hành CĐNVTD UT

 1. Ban Chấp Hành CĐNVTD/UT và Hội Đồng Tư Vấn có trách nhiệm tìm và đề cử người làm Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử. Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử phải được BCH/CĐNVTD/UT và Hội Đồng Tư Vấn đồng ý với tỉ số quá bán tín nhiệm qua một phiên họp quyết định.
 2. Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử có trách nhiệm tìm và chọn người vào Ban Tổ Chức Bầu Cử với số thành viên tổng cộng là 5 người kể cả Trưởng Ban. Thành viên của Ban Tổ Chức Bầu Cử không được ứng cử cũng như công khai cổ động cho bất kỳ một Liên Danh nào trong cuộc bầu cử.

TIẾT ĐOẠN 10: Nhiệm vụ Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

 1. Quy định Thể Lệ Bầu Cử bao gồm: nhiệm vụ của Ban Tổ Chức Bầu Cử, Thể Thức Bầu Cử, Đơn Xin Ứng Cử, Lệ Phí Ứng Cử, Thể Thức Ứng Cử, Thể Thức Đắc Cử, v.v…
 2. Lập lịch trình ứng cử, tranh cử và bầu cử bao gồm: ngày giờ nhận đơn, ngày giờ chấm dứt nhận đơn, tuyên bố các đơn ứng cử hợp lệ, chương trình phổ biến và cổ động đồng hương tham gia đi bầu, thông báo địa diểm, ngày giờ và thời gian bầu cử.
 3. Tổ chức các cuộc tranh luận giữa những liên danh ứng cử (nếu có).
 4. Thiết lập các thùng phiếu, điều hành các vấn đề liên quan trong ngày bầu cử.
 5. Xét và giải quyết khiếu nại (nếu có).
 6. Tuyên bố Liên Danh Đắc Cử.
 7. Tổ chức bàn giao giữa Cựu và Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tư Do Utah.

TIẾT ĐOẠN 11: Ngày và địa điểm Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

 1. Ngày và địa điểm bầu cử sẽ là ngày và địa điểm tổ chức Tết Cộng Đồng Việt Nam do Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah tổ chức.
 2. Địa điểm tổ chức phải nằm trong phạm vi của Salt Lake County và chỉ là một địa điểm duy nhất mà thôi.   

Phần 43: Bầu Cử BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

 • Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch là các Ứng Cử Viên theo Thể Thức Liên Danh, được chọn qua cuộc bầu phiếu trực tiếp và kín của các Hội Viên tham dự trong ngày tổ chức Tết Cộng Đồng Việt Nam tại Utah.
 •  Những Hội Viên từ 18 tuổi trở lên có quyền tham gia bầu cử.
 • Ứng Cử Viên Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành phải ít nhất là 25 tuổi, tính đến ngày nạp đơn ứng cử.

TIẾT ĐOẠN 12: Cuộc Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah có từ 2 Liên Danh trở lên

 •  Sau cuộc kiểm phiếu, Liên Danh Thắng Cử sẽ là Liên Danh có nhiều phiếu tín nhiệm hợp lệ nhất của các Hội Viên.
 • Nếu có 2 hoặc hơn 2 Liên Danh có số phiếu bằng nhau, Liên Danh nào nạp đơn sớm nhất (dựa vào hồ sơ của Ban Tổ Chức Bầu Cử) sẽ là Liên Danh Đắc Cử.

TIẾT ĐOẠN 13: Cuộc Bầu Cử BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah chỉ có 1 Liên Danh Ứng Cử

Cuộc bỏ phiếu của Hội Viên sẽ là “Tín Nhiệm” hay “Không Tín Nhiệm”, Liên Danh nào muốn đắc cử phải hội đủ 51% phiếu “Tín Nhiệm” hợp lệ của Hội Viên đi bầu.

 

TIẾT ĐOẠN 14: Cuộc Bầu Cử BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah chỉ có 1 Liên Danh Ứng Cử

 • Nếu Liên Danh này không hội đủ số phiếu cần thiết 51%, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah đương nhiệm phải lưu nhiệm thêm một nhiệm kỳ.
 • Trong trường hợp Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch đương nhiệm tái ứng cử, và nếu chỉ có Liên Danh này mà thôi, thì kết quả bầu “phiếu tín nhiệm” không cần đạt được 51%.

TIẾT ĐOẠN 15: Nếu Cuộc Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng không có Liên Danh nào ra ứng cử

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tư Do Utah đương nhiệm phải lưu nhiệm thêm một nhiệm kỳ để điều hành Hội.    

 

Điều khoản V

 NHIỆM KỲ

 

TIẾT ĐOẠN 16: Nhiệm kỳ của BCH Cộng Đồng Người Việt Tư Do Utah

Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah là 4 (bốn) năm, tính từ ngày Thứ Hai (Monday) của tuần lễ thứ 5 sau ngày Bầu Cử.

 

TIẾT ĐOẠN 17: Nhiệm kỳ của Hội Đồng Tư Vấn (HĐTV)

Nhiệm kỳ của các Thành Viên trong Hội Đồng Tư Vấn không có giới hạn. Thành Viên/HĐTV được Ban Chấp Hành đương nhiệm hoặc các Ban Chấp Hành kế tiếp mời tham gia vào Hội Đồng Tư Vấn. 

 

Điều khoản VI

 Sinh Hoạt

 

TIẾT ĐOẠN 18: Họp Thường Kỳ

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah sẽ họp thường kỳ ít nhất là hai tháng một lần để tường trình và duyệt xét các công tác đã thực hiện trong thời gian vừa qua, đồng thời soạn thảo các chương trình và sinh hoạt (ngắn hạn và dài hạn) của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah trong thời gian sắp tới.

Tiết đoạn 19: Họp Thường Niên

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah và Hội Đồng Tư Vấn sẽ họp thường niên mỗi năm một lần để nghe Ban Chấp Hành Cộng Đồng tường trình các hoạt động đã qua cũng như thảo  luận và duyệt xét các đề án công tác sắp tới.

 

TIẾT ĐOẠN 20: Họp Bất Thường hoặc Khoáng Đại

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah và Hội Đồng Tư Vấn sẽ triệu tập các Phiên Họp Bất Thường trong những trường hợp đặc biệt có sự yêu cầu của Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn.

 1. BCH/CĐNVTD/UT sẽ triệu tập các Phiên Họp Bất Thường hoặc Khoáng Đại trong những trường hợp đặc biệt để duyệt xét và giải quyết những việc trọng đại khẩn cấp.
 2. Hội Đồng Tư Vấn sẽ triệu tập một Phiên Họp Khoáng Đại, lấy ý kiến để bãi nhiệm vị Chủ Tịch hay BCH/CĐNVTD/UT nếu sau vài lần nhắc nhở và khuyến cáo BCH/CĐNVTD/UT không chấp hành nghiêm túc, đi ngược tinh thần những điều khoản đã ghi trong bản Nội Quy với những bằng chứng cụ thể.     

TIẾT ĐOẠN 21: Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng

Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah sẽ được triệu tập trong những trường hợp đặc biệt nếu có sự yêu cầu của quá bán thành viên Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah hoặc Hội Đồng Tư Vấn để duyệt xét và giải quyết những việc trọng đại khẩn cấp.

Thành phần Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah gồm có:

. Ban Chấp Hành Cộng Đồng và các Thành Viên

. Hội Đồng Tư Vấn và các Thành Viên

. Các Nhân Sĩ, Đại Diện các Tôn Giáo, Đoàn Thể và Tổ Chức sinh hoạt công khai trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah và các Đồng Hương thường xuyên quan tâm đến các sinh hoạt của Cộng Đồng. Các vị này phải chấp nhận Tôn Chỉ và Mục Đích của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah (Điều khoản I, các Tiết đoạn 2. a, b, c, d).

 

Điều khoản VII

Chế Tài – Thay Thế – Từ Chức

 

TIẾT ĐOẠN 22: Chế Tài

Bất cứ Thành Viên nào trong Hội Đồng Tư Vấn hoặc Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah, nếu có những lời nói hoặc việc làm ngược lại Tôn Chỉ và Mục Đích của Nội Quy với những chứng cớ cụ thể được thu thập và trưng dẫn thì biện pháp Chế Tài sẽ là Bãi Nhiệm, theo các thủ tục sau:

 1. Hội Đồng Tư Vấn hoặc Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah sẽ triệu tập một PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CỘNG ĐỒNG KHẨN CẤP để Bãi Nhiệm những cá nhân vi phạm hoặc ngay cả toàn thể Hội Đồng Tư Vấn hoặc Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã vi phạm.
 2. Trường hợp chỉ bãi nhiệm một vài Thành Viên trong Hội Đồng Tư Vấn hoặc Ban Chấp Hành Cộng Đồng thì vị Chủ Tịch liên hệ có nhiệm vụ mời những Thành Viên khác thay thế.
 3. Trường hợp toàn thể Hội Đồng Tư Vấn hoặc Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah bị Bãi Nhiệm thì một PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CỘNG ĐỒNG KHẨN CẤP sẽ mời một vị làm Chủ Tịch Lâm Thời, vị Chủ Tịch này có trách nhiệm thành lập một Hội Đồng Tư Vấn hoặc Ban Chấp Hành Lâm Thời cho đến hết nhiệm kỳ.
 4. Cá nhân hay toàn thể Hội Đồng Tư Vấn hoặc Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah bị bãi nhiệm phải bàn giao công việc liên hệ cho những người thay thế trong thời gian ngắn nhất (không quá một tuần lễ).

TIẾT ĐOẠN 23: Thay Thế và Bổ Sung

 1. Trường hợp Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn vì bất cứ lý do gì không thể tiếp tục nhiệm vụ, các thành viên của Hội Đồng Tư Vấn sẽ bầu chọn một thành viên khác trong Hội Đồng Tư Vấnđể thay thế. Tuỳ theo nhu cầu, Ban Chấp Hành có thể mời thêm các thành viên vào Hội Đồng Tư Vấn, miễn sao tổng số thành viên không quá số lượng qui định.
 2. Trường hợp Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah vì bất cứ lý do gì không thể tiếp tục nhiệm vụ, vị Phó Chủ Tịch Nội Vụ sẽ đương nhiên kiêm nhiệm chức vụ Chủ Tịch và đề cử người điền khuyết chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ.

TIẾT ĐOẠN 24: Từ Chức

 1. Các thành viên trong Hội Đồng Tư Vấn cũng như trong Ban

Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tư Do Utah có thể từ chức. Đơn xin từ chức gởi cho vị Chủ Tịch liên hệ và phải được duyệt xét trong một thời gian không quá 30 ngày. Vị Chủ Tịch liên hệ có trách nhiệm tìm người thay thế.

 1. Nếu Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/UT từ chức, đơn xin từ chức gởi cho Ban Chấp Hành CĐNVTD/UT, Phó Chủ Tịch Nội Vụ sẽ xử lý thường vụ chức vụ Chủ Tịch kể từ ngày nhận đơn và sẽ phối hợp với Ban Chấp Hành duyệt xét trong một thời gian không quá 30 ngày.

Điều khoản VIII

 Phân Nhiệm

 

TIẾT ĐOẠN 25: Nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

 • Hoạch định và tiến hành các sinh hoạt của Hội (Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, Tết Trung Thu, tham dự các Lễ Hội hoặc Diễn Hành khi được mời bởi các chính quyền Mỹ tại địa phương, v.v…)
 • Chịu trách nhiệm tổng quát về các hoạt động của Hội.
 • Quản lý tài sản và các phương tiện sinh hoạt của Hội, kể cả việc gây quỹ cho Cộng Đồng và kêu gọi Đồng Hương tự nguyện đóng góp vào quỹ Cộng Đồng.
 • Phối hợp với các Cộng Đồng Bạn và Chính Quyền Các Cấp tại địa phương hầu giới thiệu với mọi người về truyền thống văn hoá Việt Nam cũng như mang lại những lợi ích thiết thực cho Cộng Đồng Việt Nam.

1. Trách nhiệm của Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/UT:

 • Lãnh đạo, phối trí và điều hành các hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah.
 • Đại Diện chính thức của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah trong các vấn đề đối nội và đối ngoại.

2. Trách nhiệm của Phó Chủ Tịch Nội Vụ BCH/CĐNVTD/UT:

 • Phụ tá cho Chủ Tịch trong mọi lãnh vực liên quan đến nội bộ Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah.
 • Hành xử trách nhiệm và quyền hạn của Chủ Tịch khi vị này vắng mặt.

3. Trách nhiệm của Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ BCH/CĐNVTD/UT:

 • Phụ tá cho Chủ Tịch trong mọi lãnh vực liên quan đến đối ngoại.
 • Hành xử trách nhiệm và quyền hạn của Chủ Tịch khi Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ vắng mặt.

4. Trách nhiệm của Tổng Thư Ký BCH/CĐNVTD/UT:

 • Soạn thảo các văn kiện căn bản liên quan đến việc điều hành và sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah.
 • Làm biên bản các buổi họp của Cộng Đồng NVTD/ UT
 • Quản lý các văn kiện hành chánh của Cộng Đồng NVTD/UT

5. Trách nhiệm của Thủ Quỹ BCH/CĐNVTD/UT:

 • Phụ trách chi, thu liên quan đến ngân quỹ của Cộng Đồng.
 • Báo cáo tình hình tài chánh của CĐNVTD/UT trong các phiên họp.

6. Trách nhiệm của các Uỷ Viên trong BCH/CĐNVTD/UT:

Thi hành nhiệm vụ được Ban Chấp Hành giao phó liên quan đến việc điều hành chung của Cộng Đồng NVTD/UT.

 

TIẾT ĐOẠN 26: Nhiệm vụ của Hội Đồng Tư Vấn

 1. Hội Đồng Tư Vấn có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với BCH/CĐNVTD/UT để duy trì các hoạt động đúng theo tinh thần bản Nội Quy của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah.
 2. Hội Đồng Tư Vấn có thể khuyến cáo nếu BCH/CĐNVTD/UT thi hành không đúng bản Nội Quy ít nhất 2 lần.

Điều khoản IX

Linh Tinh

 

TIẾT ĐOẠN 27: Tài sản của Cộng Đồng Người Việt Tư Do Utah

 1. Tất cả tài sản của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah do BanChấp Hành đương nhiệm phối hợp cùng với Hội Đồng Tư Vấn quản lý và cùng nhau gây quỹ (nếu có) cộng với những đóng góp và ủng hộ tự nguyện của Đồng Hương để chi trả mọi sinh hoạt phí hằng tháng.
 2. Vì căn phố Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tư Do Utah đã mua từ tháng 6 năm 2017 làm Văn Phòng và Thư Viện cho Cộng Đồng với số tiền đặt cọc là sáu mươi ngàn Mỹ kim do sự quyên góp của đồng hương trong Cộng Đồng. Ngoài số tiền nợ của căn phố phải trả hằng tháng, Cộng Đồng còn phải chi trả các khoản chi phí khác liên quan đến bảo hiểm nhà, bảo hiểm cho bãi đậu xe, điện nước và các chi phí khác, v.v…
 3. Nếu có những Cá Nhân hay Tổ Chức nào (trong Cộng Đồng) có nhiệt tình trả dứt điểm tiền nợ căn phố cho Cộng Đồng, thì Ban Chấp Hành Cộng Đồng vẫn chịu trách nhiệm hoàn trả lại cho những Cá Nhân hay Tổ Chức này qua số tiền gây quỹ hay đóng góp của đồng hương.
 4. Qua bất cứ thời gian nào, ngay cả khi chưa trả hết tiền nợ căn phố, Sở Hữu Chủ của Căn Phố vẫn thuộc về “Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah” (“The Vietnamese American Community of Utah”) chứ không thuộc về bất cứ Cá Nhân hay Tổ Chức nào khác, ngay cả đối với các cá nhân nằm trong tổ chức của Ban Chấp Hành hay Hội Đồng Tư Vấn.  
 5. Trong trường hợp Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah chấm dứt hoạt động và giải tán, Ban Chấp Hành Cộng Đồng cuối cùng và Hội Đồng Tư Vấn cuối cùng sẽ triệu tập một Phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng để làm thủ tục chuyển giao toàn bộ tài sản còn lại của Cộng Đồng cho một trong các Tổ Chức Từ Thiện đang hoạt động tại địa phương. Trước khi giải tán, nếu Ban Chấp Hành Cộng Đồng chưa thanh toán hết tiền nợ cho các Cá Nhân hay Tổ Chức đã trả dứt điểm tiền nợ căn phố (đề cập trong Tiết đoạn 27C ở trên), thì một Phiên Họp Khoáng Đại sẽ được triệu tập để quyết định bán căn phố, lấy tiền trả hết món nợ nêu trên và số tiền còn lại sẽ ủng hộ vào quỹ của một trong các Tổ Chức Từ Thiện tại địa phương. (Khi trả tiền hay ủng hộ tiền, phải làm các văn bản tài chánh rõ ràng đối với các cá nhân hay tổ chức liên hệ)
 6. Khi một Ban Chấp Hành đã phục vụ và hoàn tất nhiệm kỳ củamình (4 năm hoặc nhiều hơn), Thành Viên của cả Ban Chấp Hành đương nhiệm và Ban Chấp Hành mới phải cùng nhau đi đến Phòng Thương Mại, Tiểu Bang Utah (State of Utah – Department of Commerce) để làm đầy đủ những thủ tục cần thiết: bàn giao chức vụ cho Ban Chấp Hành mới, ký vào các văn kiện liên hệ, kể cả việc ghi danh các Thành Viên của Ban Chấp Hành mới vào hồ sơ.

TIẾT ĐOẠN 28: Tu Chính Nội Quy

 1. Việc Tu Chính Nội Quy này phải được sự chấp thuận của đa số quá bán hiện diện trong Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Người Việt tại Utah và có hiệu lực kể từ ngày phê chuẩn.
 2. Bản Nội Quy đã được phê chuẩn và sẽ trở thành Bản Nội Quy Chánh Thức và duy nhất cho mọi hoạt động của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah.
 3. Bản Nội Quy này sẽ chính thức thay thế và huỷ bỏ tất cả các bản Nội Quy trước đây.
 4. Bản Nội Quy này gồm có 9 Điều khoản và 28 Tiết đoạn, đã được Ban Tu Chính đề nghị thay đổi và đã được Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Người Việt tại Utah phê chuẩn và thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2019.       

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, là Chủ Tịch và Tổng Thư Ký đương nhiệm của Tổ Chức Bất Vụ Lợi này, chúng tôi đồng ý chấp nhận Nội Quy này, gồm có 9 Điều Khoản và 28 Tiết Đoạn, như là Nội Quy chính thức của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah.

Nội Quy này đã được phê chuẩn và thông qua bởi Phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng ngày 12 tháng 10 năm 2019.

 

Ngày 10 tháng 11 năm 2019

Gary Thành Nguyễn

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

(Ký tên)

 

Ngày 10 tháng 11 năm 2019

Đoan Quỳnh Phan

Tổng Thư Ký Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

(Ký tên)

 

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.