Home » Các Ngôi Chùa Trong Utah

Địa Chỉ Các Ngôi Chùa

21 Tháng Hai 2011 3.079 views No Comment

Chùa Tam Bảo

469 North 700 West
Salt Lake City, UT 84116
Phone: 801.537.7354
Trụ trì: Thích Nữ Như Trang
WEB: chuatambaoutah.org
Email: chuatambaoutah@hotmail.com

Chùa Phổ Quang

1185 West 1000 North
Salt Lake City, UT 84116
Phone: 801.328.2701
WEB: PhoQuang.org

Chùa Liên Hoa

3595 West 3650 South
West Valley City, UT 84119
Phone: 801.897.3617

This post is also available in: English

Comments are closed.