Home » Archive

Featured, Headline »

[23 Th10 2018 | No Comment | 369 views]
THỨ BA 6 THÁNG 11: BẦU CỬ GIỮA KỲ- Bài trắc nghiệm điểm tín nhiệm của Tổng Thống và chính phủ

Elections in Utah, 2018…

General election: Nov. 6

Voter registration deadline: Oct. 9 (mail), or Oct. 30 (online or in-person)

Early voting: Oct. 23 – Nov. 2

Absentee voting deadline: Nov. 6

Online registration: Yes

Same-day registration: Yes

Voter ID: Non-photo ID required

Poll times: 7:00 a.m. to 8:00 p.m.

BẢN TIN CỘNG ĐỒNG…
Cuộc bầu cử giữa kỳ (mid-term elections) trên toàn quốc Hoa Kỳ để bầu lại toàn bộ Hạ Viện (435 ghế), 1/3 Thượng Viện (35 ghế), và 1/3 thống đốc tiểu bang sẽ được diễn ra vào ngày thứ Ba 6 tháng 11- 2018. Cuộc …

Đọc tiếp »