Home » Archive

Nhà Hàng »

[20 Th2 2011 | Chức năng bình luận bị tắt ở Mục Nhà Hàng | 3.387 views]

Mì La Cai
961 South State Street
Salt Lake City, UT 84111
ĐT: 801.322.3590
WEB: lacainoodlehouse.com
Thứ Hai – Thứ Năm : 11 AM – 9 PM
Thứ Sáu – Thứ Bẩy : 11 AM – 10 PM

Đọc tiếp »